Fortroligheds- og persondataaftale JobMatch Screening

Din personlige integritet og behandlingen af dine personoplysninger er vigtig. For at du kan føle dig tryg ved at registrere dine oplysninger, ønsker vi at informere dig om, hvordan dine oplysninger behandles.

Fortroligheds- og persondataaftale

Aftale mellem testdeltager og dataansvarlige virksomheder/organisationer.

Dato: (indsæt datoen for aftalen her)

1.0 Parter

1.1 Testdeltager: Du, der indgiver dine personoplysninger i forbindelse med, at du gennemfører denne JobMatch-test online.

1.2 Dataansvarlig: Virksomheden/organisationen, på hvis vegne du udfører denne JobMatch-test.

1.3 Databehandler: JobMatch Sweden AB, firmaet der administrerer testningen gennem JobMatch online-testsyste.

2.0 Baggrund

Formålet med denne aftale er at regulere parters rettigheder og forpligtelser i relation til registrering og behandling af personoplysninger og anden information, som er indsamlet i JobMatch online testsystem. Dette for at sikre, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med de bestemmelser, der følger af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR).

3.0 Behandling af personoplysninger

3.1 Den dataansvarlige har kun ret til at behandle testdeltagerens afgivne personoplysninger i forhold til det formål, med hvilket testdeltageren har gennemført testen.

3.2 I forbindelse med, at du indtaster dine personoplysninger, registreres det, du indtaster i JobMatch online testsystem.

Disse oplysninger kan være navn, alder, kontaktoplysninger, CV-data, personnummer, meddelelser.

3.3 Testsvar registreres i JobMatch online testsystem på en sådan måde (anonymt), at personoplysningssagsbehandleren JobMatch Sweden AB ikke kan knytte disse til dig som fysisk person.

3.4 Den dataansvarlige, dvs. det firma/den organisation, for hvis regning du gennemfører JobMatch-testen, har ikke adgang til dine testsvar.

3.5 Den dataansvarlige har adgang til testresultater og har ret til at dele disse oplysninger med andre personer – forudsat at det er relevant for formålet med testningen. Disse personer er typisk chef, rekrutterende chef samt personale indenfor HR.

3.6 Hvis den dataansvarlige ønsker at anvende oplysningerne eller testresultatet til andre formål, skal du som testdeltager først give dit samtykke.

3.7 Testdeltageres oplysninger vil ikke blive gemt længere end relevant for formålet med testningen. Derefter bliver oplysningerne pseudonymiseret eller slettet.

3.8 Alle personoplysninger opbevares på krypterede servere indenfor EU/EØS.

3.9 JobMatch Sweden AB, i egenskab af databehandler, beholder testdeltagernes testsvar i vores database i anonymiseret form, som ikke kan knyttes til testdeltageren, og kan komme til at anvende disse svar i forskning og udarbejdelse af statistik.

4.0 Hvilke personoplysninger dækker denne aftale.

4.1 Alle personoplysninger, der registreres og lagres i JobMatch online testsystem.

4.2 Dette kan inkludere fuldt navn, e-mailadresse, personnummer, kontaktinformation, CV-information, meddelelser, køn, alder, dato for testning samt testsvar og testresultater.

5.0 Testdeltagerens rettigheder

5.1 Testdeltageren har ret til ikke at godkende denne aftale eller til enhver tid afbryde testningen. Det kan dog påvirke formålet med testningen.

5.2 Testdeltageren har ret til til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til aftalen.

5.3 Testdeltageren har ret til at anmode om rettelse af personoplysninger hos den dataansvarlige

5.4 Testdeltageren har ret til at anmode om sletning af sine personoplysninger hos den dataansvarlige

5.5 Testdeltageren har ret til at fremsætte indsigelser over for den dataansvarlige

5.6 Testdeltageren har ret til at få sine personoplysninger pseudonymiseret, således at der ikke forekommer nogen direkte forbindelse mellem testresultater og testdeltageren.
5.7 For punkterne 5.2 – 5.6 gælder det, at testdeltageren skal kontakte den dataansvarlige, dvs. den virksomhed/organisation på hvis anmodning testdeltageren gennemfører testningen.

5.8 Den dataansvarlige bør senest inden for en måned besvare ønsker og give en begrundelse, hvis den ikke agter at imødekomme sådanne ønsker.

5.9 Testdeltageren har ret til at få adgang til sit JobMatch-resultat med tilhørende fortolkningsguide. Dette gives automatisk til testdeltageren.

5.10 Begrænsning: Rettighederne omfatter ikke interviewguide eller sammenfatninger, da udlevering af disse rapporter ville have en ugunstig indvirkning på formålet med testningen og aftaleforholdet mellem den dataansvarlige og databehandleren. For mere information, se Grundlæggende (63) og Artikel 15, Den registreredes ret til adgang, punkt 4 i Databeskyttelsesforordningen EU 2016/679.

6.0 Profilering

6.1 Som testdeltager accepterer du, at profilering kan finde sted. Det er dog ikke almindeligt, at testdeltageres JobMatch Screening-resultater bruges i automatiseret behandling, vurdering eller profilering med efterfølgende beslutninger uden personlig kontakt. Dette drejer sig typisk om, at deres arbejdsprofil ikke stemmer tilstrækkeligt overens med de kriterier, som testadministratoren har defineret. En mulig konsekvens kan da være, at testdeltageren ikke bliver kaldt til interview. I sådanne tilfælde har testdeltageren ret til menneskelig indgriben, at fremsætte synspunkter samt at modtage en forklaring på den beslutning, der er truffet, hvis vedkommende anmoder herom.

7.0 Lovvalg og jurisdiktion m.m.

Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med svensk lov uden hensyn til dets principper om lovkonflikt.

Aftalen er sendt til testdeltageren via e-mail og gemmes som dokumentation i JobMatch online testsystem.