JobMatch Talent

JobMatch Talent (JMT) on syväluotaava ja tarkka testi rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen. Sitä voidaan käyttää yksittäisten työntekijöiden ja esimiesten sekä ryhmien testaamiseen. Testi käsittää 30 työhön liittyvää ominaisuutta, joten se tarjoaa moniulotteisen kuvan testattavasta. Testi on DNV:n tarkastama ja sertifioima sekä kehitetty ennustamaan tosiasiallista työsuoritusta. JobMatch Talent perustuu ammattiin liittyvään psykometriaan. JMT on käytännöllinen, koska testiä voidaan käyttää kaikilla organisaation tasoilla – aina tuotanto-, palvelu- ja hallintohenkilöstöstä esimiestasolle asti.

Esimerkki tuloksesta

Käytön aloittaminen ei vaadi koulutusta

JobMatch koostuu selkeästi tulkittavista raporteista ja se on suunniteltu pedagogisesti, joten voit aloittaa testien käytön heti ilman koulutusta. Esimerkiksi yhteenvetoraportissa on esitetty tärkeimmät tiedot ja kohdat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Voit välittää yhteenvedon esim. esimiehelle tai muulle työtoverille, jolla ei ole aikaa paneutua kaikkiin yksityiskohtiin tarkasti.

Saat käyttöösi oman JobMatch Center -tilin, jossa voit helposti hallinnoida kaikkia prosesseja. Valitset itse, mitä raportteja haluat laatia. Jos sinulla ei ole JobMatch-sertifiointia, tarjoamme tukea tulkintaan, ja tarvittaessa voit varata ajan JobMatch-asiantuntijalle suoraan JobMatch Centeristä.

Jos haluat käyttää järjestelmää täysin omatoimisesti, voit tietenkin hankkia tarvittavan JobMatch-koulutuksen ja -sertifioinnin. Lisätietoja ja kurssipäivät löydät täältä.

145 eri vaatimusprofiilia

Voit myös käyttää JMT-testiä yhdessä soveltuvuustyökalumme kanssa ja integroida JobMatch Talent -tuloksen johonkin 145 vaatimusprofiilistamme. Saat käyttöösi paitsi tarkan ennusteen henkilön suorituskyvystä, myös tehokkaan soveltuvuustestin, josta näet suoraan, miten hyvin henkilö täyttää tietyn tehtävän vaatimukset.

JMT-soveltuvuustyökalu on dynaaminen järjestelmä, ja sen vaatimusprofiileja kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeiden muuttumisen mukaan. Käyttäjät voivat myös itse luoda omia vaatimusprofiileja. Koska soveltuvuustyökalu on mukautettavissa tällä tavalla, sille ei luonnollisesti ole saatavilla DNV-sertifiointia. Ainoastaan varsinainen JobMatch Talent -testi on sertifioitu.

Yhteenveto

Yhteenveto on lyhyt tiivistelmä JobMatch Talent -tuloksista. Se kokoaa yhteen paikkaan tärkeimmät tiedot hakijoista sekä ne seikat, joihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota. Voit välittää yhteenvedon esimerkiksi esimiehelle tai muulle työtoverillesi, jolla ei ole aikaa paneutua kaikkiin yksityiskohtiin tarkasti.

JMT-kaavio

Näiden tulosten avulla näet, miten testin tekijän ammatilliset ominaisuudet vastaavat valitsemaasi vaatimusprofiilia. JobMatch Centerissä voit rajoituksetta vertailla tulosta muihin vaatimusprofiileihin selvittääksesi, mitä profiilia testin tekijä vastaa parhaiten. Koska vaatimusprofiileja kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeiden muuttumisen mukaan, tälle soveltuvuusjärjestelmälle ei luonnollisesti ole saatavilla DNV-sertifiointia. Vain itse JobMatch Talent -testi on sertifioitu, mutta ei sen yhteyttä vaatimusprofiileihin.

Vertailu

Soveltuvuusmoduulia tarvitaan, kun haluat selvittää, miten testin tekijä tai työnhakija vastaa tiettyä vaatimusprofiilia. Saat tulokseksi soveltuvuusprosentin vaatimusprofiilin avainominaisuuksiin nähden sekä kolme luetteloa, joissa on esitetty testin tekijän ominaisuudet ja käyttäytyminen tehtävän vaatimuksia ajatellen. Voit rajoituksetta verrata tuloksia JobMatch-testijärjestelmässä saatavilla oleviin 145 vaatimusprofiiliin.

Soveltuvuusmoduuli on hyödyllinen työkalu rekrytointiprosessissa, kun haluat esitellä yhden tai useamman hakijan esim. osastopäällikölle tai muulle kollegalle, joka tarvitsee yleiskatsauksen. Voit tarkastella useita soveltuvuustuloksia rinnakkain, jotta näet nopeasti, mitkä hakijat kannattaa valita jatkoon.

Henkilökohtainen työskentelytyyli

Henkilökohtainen työskentelytyyli -raporttia voi käyttää sekä rekrytoinnissa että työntekijöiden ja esimiesten kehittämisessä. Se tarjoaa seikkaperäisen kuvauksen testin tekijän käyttäytymisestä ja toiminnasta erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Raportti kattaa eri osa-alueita aina työn jäsentelystä, stressinsietokyvystä ja motivaatiotekijöistä yhteistyötaitoihin asti. Lisäksi saat konkreettisia vinkkejä siitä, miten johtamistapaa voi mukauttaa henkilön tarpeita ajatellen.

Työhaastatteluopas

Haastatteluopas auttaa suunnittelemaan työhaastattelut tavoitelähtöisemmin. Se tarjoaa hakijakohtaisesti räätälöidyn haastattelupohjan, joka perustuu testin tekijän JobMatch Talent -tuloksiin ja jota verrataan vaatimusprofiiliisi.

Referenssiopas

Referenssioppaasta on hyötyä, kun tarvitset räätälöityä pohjaa, jossa on tarkkoja ja olennaisia kysymyksiä esitettäväksi hakijan suosittelijoille. Kysymykset perustuvat siihen, miten JMT-tulos vastaa valittua vaatimusprofiilia. Jos vaihdat vaatimusprofiilia, referenssiopas mukautuu automaattisesti vastaamaan valitsemaasi uutta profiilia. Referenssioppaan avulla saat myös hyviä vinkkejä siitä, mihin työhaastattelussa kannattaa keskittyä.

Myynti- ja asiakaspalveluprofiili

Myynti- ja asiakaspalveluprofiilia käytetään myyjien ja asiakaspalvelijoiden rekrytoinnissa ja kehittämisessä. Se toimii myyntitestinä, jonka saat kaupan päälle JMT-testin mukana.

Profiili tarjoaa katsauksen henkilön toimintaan myyjänä. Se esittelee neljä pääasiallista myyntityyliä, jotka perustuvaan DISC-teoriaan, sekä kahdeksan tärkeää ominaisuutta myynti- ja palvelutyössä. Profiilissa on myös itsetulkintaosio, joten raportin voi antaa myyjille ilman tarkempia ohjeita.

Motivaatioprofiili

JobMatch Talentin motivaatioprofiilista ilmenee, millaisista haasteista ja työn osa-alueista testin tekijä saa energiaa ja mitkä kuormittavat häntä. Näistä tiedoista voi olla merkittävästi hyötyä rekrytoinnissa, kehittämisessä, valmennuksessa ja kehityskeskusteluissa.

 

Stressiprofiili

Stressiprofiili tarjoaa hyvän kuvan siitä, mitkä stressitekijät saattavat vaikuttaa henkilöön.

Se on tärkeä työkalu esimiehille, mutta sitä käytetään myös varsinaisessa rekrytointiprosessissa keskusteluun siitä, mikä voi aiheuttaa kuormittavaa stressiä. Näin voidaan välttää pahimmat sudenkuopat uuden työntekijän kanssa.

Stressiprofiilin avulla työpäivistä voidaan tehdä vähemmän kuormittavia työntekijöiden kannalta, sillä siitä saa ehdotuksia konkreettisiin toimenpiteisiin.

Johtajaprofiili

Johtajaprofiilia käytetään sekä rekrytoinnissa että kehittämisessä. Profiili esittelee yhdeksän erilaista johtamistyyliä ja kertoo, missä määrin testin tekijän on helppoa ja luontevaa käyttää eri tyylejä. Sen avulla on helppo selvittää, sopiiko hakijan asenne ja johtamistyyli organisaatioonne, sekä mitä täytyy mahdollisesti kehittää tai pyrkiä vähentämään. Esimiesrekrytoinneissa johtajaprofiili on hyödyllinen työväline päätöksenteossa.

Tiimiraportti ja QuickMatch

Kun olet kokoamassa tiimiä tai haluat selvittää, miten vähintään kaksi henkilöä sopii yhteen, voit luoda tiimiraportin aiemmin tehtyjen testien pohjalta. Näin saat yksinkertaisen ja havainnollistavan kuvan siitä, miten henkilöiden työskentelytavat toimivat toisiinsa nähden. Voit myös tehdä QuickMatchin ja verrata työnhakijaa esimerkiksi tämän tulevaan esimieheen tai työtovereihin nähden. Näin rekrytointipäätös onnistuu vieläkin varmemmin.

Tulkintaopas

Tulkintaopas on selkeä raportti, joka auttaa tulkitsemaan testituloksia omatoimisesti. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole JobMatch Talent -sertifiointia, ja sen voi hyvin antaa myös kirjallisena palautteena testin tekijälle. Raportti esittelee testin tekijän 30 ammatillista ominaisuutta. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Saipa henkilö korkeat tai matalat pisteet eri ominaisuuksista, raportissa on aina selostus positiivisista ja negatiivisista seikoista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota kunkin ominaisuuden osalta.  Näin testin tekijä ei todennäköisesti loukkaannu raportista, ja lukija saa objektiivisen koosteen tuloksista.

Testin tekijän raportit

Testin tekijöille ei tarvitse antaa suullista palautetta tuloksista, jos sitä ei itse koe tarpeelliseksi. JobMatch Centerissä voit laatia raportteja, jotka voi hyvin antaa testin tekijälle. Halutessasi voit antaa testin tekijälle automaattisesti pääsyn tuloksiinsa.

Testin tekijän raportit koostuvat tulkintaoppaasta ja Henkilökohtainen työskentelytyyli -raportista. Nämä raportit ovat todella selkeitä ja suunniteltu tulkittavaksi omatoimisesti.

 

DNV:n tarkastamat testit
Jos haluat varmistaa käyttämiesi testien laadun, selvitä, onko testi DNV:n tarkastama ja sertifioima. Aiemmin persoonallisuus- ja psykometristen testien tarkastamisesta Ruotsissa vastasi Psykologförbundetin alaisuudessa toimiva STP. Tosin se ei hyväksynyt tai sertifioinut testejä. Nykyisin tästä tarkastusroolista vastaa Norske Veritas eli DNV. Jos testi on ilmoitettu DNV:n sertifioimaksi, DNV on tarkastanut, hyväksynyt ja sertifioinut sen. On myös tärkeää erottaa, onko persoonallisuustesti tarkastettu vanhojen ohjeiden vai uusien tiukempien EFPA-ohjeiden mukaisesti. Uudet ohjeet otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2015. JobMatch Talent -testi oli Ruotsissa ensimmäinen testi, jonka DNV tarkasti ja sertifioi uusien EFPA-ohjeiden mukaisesti.