Tieteellinen katsaus

DNV (Det Norske Veritas) on tarkastanut ja sertifioinut JobMatch Talentin ja JobMatch LogiQin EFPA:n uuden arviointimallin mukaisesti. Sertifiointi koskee rekrytointia, valintaa ja kehitystä.

Testimme on siis arvioitu perusteellisesti validiteetin, reliabiliteetin ja muiden psykometristen tekijöiden suhteen. Lisäksi testin on validoitu täyttävän EFPA:n kattavat vaatimukset psykologisille testeille, joita käytetään työsuorituksen ennustamiseen ja työntekijöiden kehittämiseen.

Tieteelliset tutkimukset

Olemme suorittaneet yhdessä Göteborgin yliopiston tutkijoiden kanssa psykometrisiä ja tieteellisiä tutkimuksia JobMatch Talentista ja JobMatch LogiQista. Lisäksi olemme laatineet seikkaperäisen tieteellisen dokumentaation validiteetista ja reliabiliteetista sekä suorittaneet muita tärkeitä tilastollisia tutkimuksia, jotka on myös julkaistu tieteellisinä artikkeleina.

JobMatch Talent: Artikkeleja ja tieteellisiä tutkimuksia
JobMatch LogiQ: Artikkeleja ja tieteellisiä tutkimuksia

Sitaatti

“Niiden tutkimusten perusteella, joihin olen osallistunut, voin vahvasti suositella JobMatch Talent -työkalua testinä, jolla on hyvä validiteetti työhön liittyvän suorituksen ja käyttäytymisen ennustamisessa”

Trevor Archer
Professori, Göteborgin yliopisto, psykologian laitos

“JobMatch Talentin ennustevaliditeetti (JMT:n kyky ennustaa käyttäytymistä ja suoritusta työssä) arvioidaan hyväksi. Analyysistani saatuja arvoja on verrattu kattavaan kansainväliseen analyysiin, ja ne voidaan todeta erittäin hyviksi.”

Bengt Jansson
fil. tri, psykologia, Göteborgin yliopisto, psykologian laitos
Jansson on suuntautunut tutkimustyössään persoonallisuuden piirteiden psykologiseen arviointiin sekä niihin liittyvään käyttäytymiseen ja psykometriaan. Hän on myös työskennellyt STP:llä testitarkastajana ja testin käyttäjien sertifiointikokeiden tenttijänä.

Lyhyesti JobMatch Talentista

JobMatch Talent on näyttöön perustuva soveltuvuustesti, joka on suunniteltu työntekijöiden ja johtajien rekrytointiin ja kehittämiseen. Testejä tehdään vuosittain noin 40 000.

JobMatch Talentissa on 200 kysymystä, joihin vastaaminen verkossa vie noin 45 minuuttia. Testiä hallinnoidaan verkkopohjaisen JobMatch Centerin kautta.

JobMatch Talent -testissä on 30 eri mittausaluetta, joten saat samasta paikasta kaikki olennaiset tiedot henkilön ammatillisista ominaisuuksista. Voit luoda eri tarkoituksiin soveltuvia raportteja, olipa kyse rekrytoinnista, esimiesten tai työntekijöiden kehittämisestä, kehityskeskustelujen järjestämisestä, valmennuksesta, alan vaihdosta tai tiimin kokoamisesta.

Teoreettinen tausta

JobMatch Talent perustuu ammattiin liittyvään psykometriaan. Testi ei rajoitu tiettyyn psykologiseen teoriaan, kuten Jungiin, DISCiin tai viiden suuren persoonallisuuspiirteen malliin. JobMatch Talentin perustana on moniteoreettinen malli, joka yhdistää osia eri teorioista ja kattaa ne ominaisuudet, jotka eniten vaikuttavat työsuoritukseen. Siksi monissa testeissä on samoja ominaisuuksia kuin JobMatch Talentissa: tällaisia testejä ovat esimerkiksi NEOPI-R, 16 PF, OPQ32 ja DISC. Nämä ominaisuudet on kuitenkin JMT:ssä esitetty nimenomaisesti ammatillisessa kontekstissa. NEO PI-R -testistä suoritetut vertailututkimukset osoittavat, että JobMatch Talentilla on vahva yhteys viiden suuren persoonallisuuspiirteen malliin.

Lyhyesti JobMatch Talentin taustasta ja rakentumisesta

JobMatch Talent kehitettiin vuosina 1995–2000 tanskalaisista ja ruotsalaisista henkilöstöhallinnon ja johtajuuden asiantuntijoista koostuneen paneelin yhteistyönä. Tavoitteena oli kehittää käytännöllinen testityökalu, jota on helppo käyttää ja joka mittaa testin tekijän tärkeimpiä ammatillisia ominaisuuksia – myös sellaisia, joista voi olla vaikeaa saada tietoa pelkän haastattelun tai kehityskeskustelun perusteella.

JobMatch Talent -tulokset esittävät 10 pääominaisuutta ja 30 taustaominaisuutta. Lisäksi niihin sisältyy tulosindeksi, joka kuvaa tuloksen luotettavuutta kokonaisuutena.

Testin graafisessa ilmeessä on pyritty mahdollisimman pedagogiseen ja funktionaaliseen lähestymistapaan. Tavoitteena oli yhdistää 30 alaskaalaa ja 10 pääskaalaa havainnollistavaksi graafiseksi esitykseksi.

Tähän haettiin ideoita eri testityökaluista, ja erityisesti haluamme mainita Taylor Johnson Temperament Analysin (T-JTA), josta saimme eniten inspiraatiota graafiseen suunnitteluun.