JobMatch Talent

JobMatch Talent er en dyptgående presisjonstest for rekruttering og utvikling. Den egner seg godt til individuell testing av kandidater, medarbeidere og ledere samt grupper. Med 30 arbeidsrelaterte egenskaper gir den et svært nyansert bilde av testtakeren. Testen er gransket og sertifisert av DNV – GL og utviklet for å avdekke faktisk arbeidsprestasjon. JobMatch Talent kan brukes på alle nivåer i organisasjonen, fra produksjonsnivå til ledernivå.

Resultateksempler

Kom i gang uten kurs

Vi har utviklet selvforklarende rapporter og et pedagogisk opplegg som gjør at du kan komme i gang med å bruke testen uten å være sertifisert i JobMatch. Du får tilgang til et eget online JobMatch Center der du enkelt administrerer alle prosesser. Du velger hvilke rapporter du vil hente frem, og når det er behov for tilbakelesing med tolking av resultatet booker du en tid med en av våre JobMatch-konsulenter.

145 ulike kravprofiler

Du kan også bruke JMT-testen sammen med vår matchingfunksjon. I denne kombinasjonen kan du integrere resultatene fra JobMatch Talent med noen av våre 145 kravprofiler. I tillegg til en treffsikker prognose over testtakerens yteevne, får du omfattende informasjon om hvor godt personen matcher kravene i en spesifikk rolle.

Matchingfunksjonen i JMT er dynamisk og kravprofilene utvikles fortløpende, i takt med at endringer av behovene i arbeidslivet forandres. Du som bruker av JobMatch har også mulighet til å opprette egne kravprofiler.

Oppsummering

Oppsummeringen gir deg tre punktlister over testtakerens egenskaper og atferd i relasjon til valgt kravprofil. Den første listen viser det som matcher, den andre listen viser det som ikke matcher og kan være nødvendig å utvikle. Den tredje listen peker ut testtakerens egenskaper og handlingsmønstre som kan være verdt å undersøke nærmere. Velger du en annen av de 145 ulike kravprofilene vil også underlaget endre seg, og oppsummeringen vil gjelde for den aktuelle andre kravprofilen.

JMT Diagram

Diagrammet viser hvordan testtakerens arbeidsmessige egenskaper forholder seg til den kravprofil du har valgt. I ditt JobMatch Center kan du matche resultatet opp mot andre kravprofiler så mange ganger du vil, for å se hva slags rolle testpersonen matcher best med.

Matchning

Du trenger matchingsmodulen når du vil se hvordan testtakeren/kandidaten matcher kravprofilen. Her får du en matchingsprosent i forhold til nøkkelegenskapene i kravprofilen, samt tre punktlister over testpersonens egenskaper og atferd i forhold til stillingens krav. Du kan ubegrenset matche resultatene mot de 145 forskjellige kravprofilene som er tilgjengelige i ditt JobMatch-testsystem.

Matching er en god løsning i din rekrutteringsprosess når du ønsker å presentere en eller flere kandidater til f.eks. en avdelingsleder eller annen ansatt som trenger å få oversikt. Du kan legge ut flere matchende resultater ved siden av hverandre og raskt se hvilke kandidater som er mest interessante å gå videre med.

Personlig arbeidsstil

Testtakerens JMT-resultat får frem en beskrivelse av vedkommende sin personlige arbeidsstil som dekker alt fra arbeidsstruktur og stressmestring til drivkrefter og samarbeidsevner, samt hvordan en forholder seg til og agerer i ulike jobbsammenhenger. Beskrivelsen er nyttig i rekruttering, men også i medarbeider- og lederutvikling. Du får også konkrete tips om hensiktsmessig lederstil for den aktuelle testtakeren.

Jobbintervjuguide

Du får et skreddersydd utgangspunkt for intervjuet. Intervjuguiden er basert på testtakerens JMT-resultat, matchet opp mot den valgte kravprofilen. Guiden hjelper deg altså med å gjennomføre intervjuer mer målrettet og treffsikkert.

Referanseguide

Referanseguiden tar du frem når du trenger et skreddersydd underlag for å stille spesifikke spørsmål til kandidatens referanser. Spørsmålene er basert på hvordan JMT- resultatet står i relasjonen til valgt kravprofil. Hvis du skifter kravprofil, tilpasses referanseguiden automatisk til den nye profilen du har valgt. Gjennom referanseguiden får du også gode tips til hva som er viktig å fokusere på i ansettelsesintervjuet.

Salgs- og kundeserviceprofil

Salgs- og kundeserviceprofilen brukes i rekruttering og utvikling av selgere og kundeservicemedarbeidere. Denne gir en oversikt over testtakerens selgeregenskaper, og kommer som et tillegg til de andre rapportene. Den viser fire grunnleggende salgsstiler knyttet opp mot DISC-teorien, samt åtte viktige salgs- og serviceegenskaper. Profilen inkluderer også en tolkingsveiledning, som gjør at du kan gi rapporten til kandidaten eller selgeren som har gjennomført testen.

Motivasjonsprofil

Motivasjonsprofilen viser hvilke utfordringer og arbeidsområder som gir eller tar energi fra testtakeren. Denne kan være til stor hjelp ved rekruttering, utvikling, coaching og i medarbeidersamtaler.

 

Stressprofil

Stressprofilen gir deg et godt bilde av hvilke stressfaktorer som kan påvirke testtakeren. Den er et viktig verktøy for ledere, men brukes også i selve rekrutteringsprosessen for å åpne en dialog om hva som kan forårsake negativt stress. Slik kan man unngå de verste fallgruvene med den nyansatte.

Stressprofilen kan synliggjøre hvor det vil være nødvendig å sette inn tiltak for å bidra til å gi den enkelte medarbeideren en bedre arbeidshverdag.

Lederprofil

Lederprofilen brukes både i rekruttering og i utvikling. Profilen viser åtte ulike lederstiler, og i hvilken grad det er lett og naturlig for testtakeren å bruke de forskjellige stilene.
Slik kan du enkelt se om personen har den tilnærmingen og lederstilen som passer til virksomheten, og hva som trengs å utvikles eller tones ned. I lederrekruttering er lederprofilen en verdifull komponent i beslutningsunderlaget.

Teamrapport og QuickMatch

Når du skal bygge team eller ønsker å se hvordan to eller flere personer matcher hverandre, kan du opprette en teamrapport ut ifra gjennomførte JMT-tester for å få et oversiktlig bilde av hvordan deres arbeidsmåter forholder seg til hverandre. Du kan også gjøre en QuickMatch og matche en jobbsøker opp mot for eksempel personens potensielle leder eller kollegaer. Slik tar du ytterligere et skritt for å sikre både en god rekruttering og ombordstigning.

Tolkningsguiden

Tolkningsguiden er en selvforklarende rapport for egentolkning av testresultatet. Den er ment for personer som ikke er sertifisert i JobMatch Talent. Du kan trygt bruke den som en skriftlig tilbakemelding til testpersonen. Rapporten viser testpersonens 30 arbeidsrelaterte egenskaper. Her finnes det ikke noe rett eller galt. Uansett om personen har høye eller lave verdier på de forskjellige egenskapene, blir det alltid redegjort for både de positive og negative aspektene som kan gjøre seg gjeldende ved høye respektive lave verdier på en egenskap. Dette innebærer at testtakeren som leser rapporten får et objektivt bilde av resultatet, og mest sannsynlig ikke kjenner seg støtt eller oppgitt.

Testtakers rapporter

Du trenger ikke å gi dine testtakere muntlig tilbakemelding på resultatene, med mindre du selv mener at det er behov for det. I JobMatch Center kan du ta frem rapporter som du trygt kan gi til personen som har besvart testen. Du kan også velge at testtakeren automatisk får tilgang til sitt eget resultat.

Testtakers rapporter består av Tolkningsguiden og Personlig arbeidsstil. Begge er selvforklarende og designet for egen tolkning.

 

DNV – granskede tester
Om du vil sikre god kvalitet på de testverktøyene du bruker, bør du kontrollere at de er gransket og sertifisert av DNV – GL. Tidligere var det STP, under Psykologforbundet, som gransket personlighetstester og psykometriske tester i Sverige. Det Norske Veritas, DNV – GL, har tatt over i dag. En test som er sertifisert av DNV innebærer at den er gransket, godkjent og sertifisert av DNV – GL. Her er det også viktig å skille på om en personlighetstest er gransket ut fra de tidligere retningslinjene, eller ut fra de mer krevende retningslinjene som ble gjeldende fra 2015 (EFPA). JobMatch Talent-testen er gransket av DNV og sertifisert ut fra de nye EFPA – retningslinjene.