JobMatch Talent studier

For deg som ønsker å gå dypere inn i vitenskapelige studier av JobMatch Talent, har du her muligheten til å lese om de viktigste studiene som er gjennomført. Du er alltid velkommen til å kontakte oss for ytterligere dokumentasjon.

Prediktiv gyldighet av JobMatch Talent

Psychology and Behavioral Science, International Journal har publisert en studie om den prediktive validiteten til JobMatch Talents (JMT). Studien viser at JobMatch Talents prediktive validitet – dvs. testens evne til å forutsi/predikere arbeidsytelse er langt over hva andre psykologiske tester har dokumentert.

Professor emeritus, Trevor Archer fra Universitetet i Gøteborg, mener at den prediktive validiteten er den viktigste faktoren for en test som brukes i rekruttering og HR.

Studien viser at JobMatch Talents prediktive validitet kan summeres til .63, som er en svært høy verdi. Professor Trevor Archer mener at dette sannsynligvis skyldes at JMT-testen ble spesielt utviklet for å forutsi arbeidsytelse.

Les hele studien Direkte link til artikkelen

Gyldighet

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet.

Kort oversikt over vitenskapelig grunnlag for Trevor Archers anbefaling av JobMatch Talent. (Trevor, 2013)

Studie av JobMatchTalents prediktive gyldighet

Bertil Mårdberg, PhD, professor emeritus Bertil Mårdberg har tidligere fungert som professor i psykometri ved Universitetet i Bergen, Norge og som professor i lederpsykologi ved Forsvarsakademiet. Et arbeidspsykologisk testinstrument, brukt til å vurdere kandidater i rekruttering, bør ha faktisk dokumentert prediksjonsevne i arbeidsrelatert atferd og prestasjoner. I denne studien undersøker Bertil Mårdberg JobMatchTalents faktiske evne til å forutsi arbeidsprestasjoner i en rekrutteringssituasjon. Studien viser at JobMatchTalent har en meget god evne til å forutsi arbeidsprestasjoner i rekrutteringssituasjoner. Her rapporterer han tre verdier for prediktiv validitet. R koeffisienter: 0,54, 0,70, 0,66. Middelverdien for den prediktive validiteten blir da 0,63. Etter å ha sammenlignet validitetsverdiene med internasjonale studier, vurderes det at JobMatchTalents prediktorer har svært høye verdier.

Pålitelighet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi, Göteborgs universitet.

Beskriver en test-retest-studie som dokumenterer JobMatch Talents pålitelighet. Gjennomsnittlig korrelasjon av studiene viser en korrelasjonsverdi på 0,68 – 0,86 som er høy. Dette betyr at JobMatch-resultatene er stabile på lang sikt så vel som på kort sikt. (Jansson, 2013)

Kriteriets gyldighet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi; Göteborgs universitet og Henrik Winge, fil. mage

Beskrivelse av en veiledervurderingsstudie, hvor veiledere vurderte testtakernes arbeidsstil og prestasjoner på 11 ulike områder, uavhengig av den ansattes JobMatch-resultater. Studien viser at det er klare og logiske sammenhenger mellom ledernes vurdering og JobMatch-resultatene. (Jansson & Winge 2013)

Konvergent gyldighet

Klaus Olsen og Henrik Winge, fil. mag.

Rapporten diskuterer konvergent og diskriminerende validitet mellom begrepene i henholdsvis JobMatch Talent og NEO PI-R-testen. Forfatterne konkluderer med at det er konseptuelt logiske sammenhenger mellom JobMatch Talent og NEO PI-R (Olsen & Winge 2013).

Prediktiv gyldighet

Klaus Olsen

Prediktiv validitet er kanskje den viktigste typen validitet for en test som brukes i rekruttering. Denne studien undersøker om JobMatch Talent faktisk kan forutsi (forutsi) arbeidsrelatert atferd og hvordan denne prediksjonen kan relateres til lignende vitenskapelige studier.

Konseptets gyldighet

Konvergent og diskriminerende validitet mellom JobMatchTalent og NEO PI-R-testen.

Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi; Ali Al Nima, fil. mag. i psykologi; Trevor Archer, professor i psykologi, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi.

I 2013 ble det gjennomført en omfattende studie sammen med forskere ved Göteborgs universitet. 390 personer tok både JobMatch Talent- og NEO PI-R-testen.

Det ble gjennomført en korrelasjonsanalyse og resultatet viste at flertallet av JobMatchTalent-skalaene hadde logiske (det som i artikkelen omtales som konvergent) sammenhenger. Forfatterne fant at JobMatchTalent viste god konseptuell validitet (referert til som konvergent og diskriminerende validitet i artikkelen).

Artikkelen er gjennomgått og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS ONE.

Se artikkelen
Last ned rapporten som PDF

Konseptets gyldighet

Eva Langvik, Psykologisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Konseptuell validitet er evnen til en test til å faktisk måle det psykologiske konseptet den ble designet for å måle. Det har vært to korrelasjonsstudier av forholdet mellom JobMatch og en av de mest undersøkte testene der ute: NEO PI-R-testen.

Den første studien ble utført i 2005 i samarbeid med professor Hilmar Nordvik og psykolog Eva Langvik fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Studien indikerer at JobMatch Talent har god konseptuell gyldighet. (Langvik 2005).

Ny vitenskapelig studie om gyldigheten av JobMatch Talent (JMT) konseptet.

Forskere som er nært knyttet til Gøteborgs universitet har våren 2018 gjennomført nye vitenskapelige studier av den DNV-sertifiserte JobMatch Talent-testen. Studien er nå gjennomgått og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical and Experimental Psychology.

Last ned rapporten som PDF

Konseptvaliditet med Utforskende faktoranalyse

Bengt Jansson

I 2014 ble det gjennomført en studie av JobMatch Talents begrepsvaliditet med eksplorativ faktoranalyse (Jansson, 2014), basert på en normgruppe (N=12650). I studien er det identifisert 8 utforskende faktorer, som analyseres i forhold til den teoretiske modellen JobMatch Talent på 10 faktorer. Studien konkluderer med at den utforskende, så vel som den teoretiske modellen til JobMatch Talent har god konseptuell gyldighet.