Validitet og normgruppe

Normer er testresultatet fra en gruppe testakere som er blitt valgt ut som en referansegruppe ved evaluering og tolkning av testresultatet.

JobMatch Talents normgruppe baseres på 12 702 testresultater fra det svenske arbeidsmarkedet, med spredning av ulike yrkesgrupper, og som besto av 60% menn og 40% kvinner. Gjennomsnittsalder var 41 år.

Kjønnsforskjeller og aldersforskjell

Vi har undersøkt hvor mye testresultatene varierer i forhold til kjønn og alder. Noen forskjeller er oppdaget, men de betraktes som så små at de ikke trenger å bli tatt hensyn til når testresultatene skal tolkes.

Reliabilitet

Reliabilitet er et mål på hvor stabilt testresultatet er over tid (når samme individ testes flere ganger). Viser et testresultat et øyeblikksbilde eller noe mer varig? Vi har gjort tre studier der vi har beregnet reliabiliteten fra noen måneder og opptil flere år.

Gjennomsnittskorrelasjonen i studiene viser at det er en korrelasjonsverdi på 0,7 – 0,9, noe som er veldig høyt. Det betyr at JobMatch Talent-resultatet er langsiktig og til å stole på.

Validitet

Validitet er en tests evne til å måle det den er utviklet for å måle.

JobMatch Talent-testens validitet har blitt undersøkt når det gjelder fire typer av validitet; innholdsvaliditet, konseptvaliditet, kriterievaliditet og økologisk validitet.

Alle fire ulike validitetsstudiene viser tydelig en god validitet.

Bertil Mårdberg, PHD, Professor emeritus har gjort en analyse av JobMatch Talents forutsigbare validitet. Her viser han til tre verdier som R – koeffisienter: 0.54, 0.70, 0.66. Gjennomsnittsverdien for den forutsigbare validiteten blir da 0.63.

For mer detaljert informasjon henviser vi til vår seksjon med vitenskapelige rapporter.

Forutsigbar validitet/ kriterievaliditet

Forutsigbar validitet er kanskje den viktigste formen av validitet, i og med at den skal vise hvor bra testen kan forutse arbeidsprestasjoner og arbeidsrelatert adferd.

Om en test har en bra forutsigbar validitet betyr det at testen for eksempel kan brukes som en del av rekrutteringsprosessen, ettersom en test med god forutsigbar validitet er i stand til å gi indikasjoner på hvordan en person kommer til å prestere før hun eller han faktisk er ansatt.

For å måle og dokumentere forutsigbar validitet gjennomførte Bengt Jansson (dr.phil med psykometri og statistikk som spesialitet, tilknyttet Universitetet i Göteborg) en vitenskapelig studie av JobMatch Talents forutsigbare validitet (se vitenskapelig rapport Jansson, 2013)

Studiene var en lederestimeringsstudie (Supervisor Rating), der ledere fikk bedømme medarbeidernes arbeidsmåter og prestasjoner innen 11 ulike områder, uten kjennskap til deres JobMatch Talent resultater. Her ble 280 svar samkjørt med JobMatch Talent-resultatene fra testdeltakerne, for å se om det var logiske sammenhenger mellom ledernes bedømmelse og JobMatch resultatene.

JobMatch Talent skalaene arbeidsstruktur og beslutningsdyktighet viste seg å være gode indikatorer for struktur og kvalitet i arbeidet. Skalaene for toleranse og relasjonsorientering viste seg å være gode indikatorer for samarbeidsevner – assistert av skalaene for kommunikasjon og stressmønster.

Skalaene indre drivkraft, aktivitet, målrettethet, hvordan fungere og kommunikasjon viste seg å være gode indikatorer på produktive handlinger.

Dette innebærer at JobMatch Talent har en bra evne til å forutse medarbeidernes prestasjoner til en bestemt stilling.