Et utvalg vitenskapelige artikler

For deg som ønsker å gå dypere inn i vitenskapelige studier av JobMatch Talent, har du her muligheten til å lese om de viktigste studiene som er gjennomført. Du er alltid velkommen til å kontakte oss for ytterligere dokumentasjon.

Ulike drivkrefter bak kvinners og menns ledelse

Det er svært liten forskjell på mannlig og kvinnelig ledelse, det er betydelig større forskjell mellom for eksempel yngre og eldre ledere. Det en ny studie fra Gøteborgs universitet på personlighetstesten JobMatch Talent viser, er at de underliggende drivkreftene skiller seg desto mer. Innsikten kan være veiledende for rekruttering, evaluering eller å lage effektive insentivprogrammer. – Forenklet kan… Les mer

Last ned rapporten som PDF

Rekruttering for fremtidig ytelse: Ledernivåer og personlige egenskaper

Catrin Rappe

Å vite hvilke personlige egenskaper som bør søkes for ulike ledernivåer kan redusere risikoen for feilrekruttering. Formålet med studien var å se om søkere til ulike ledernivåer (laveste, mellomste og høyeste) i privat sektor viste forskjeller i personlige egenskaper, og om egenskapene fulgte ledernivåene.

Resultatene viste signifikante forskjeller i personlige egenskaper mellom ledernivåene. De som søkte det høyeste eller laveste nivået av ledelse hadde signifikant høyere gjennomsnittsskår på JobMatchTalent-skalaene for ekstroversjon og åpenhet og signifikant lavere gjennomsnittsskårer på skalaene for behagelighet og målorientering. Søkere til mellomledernivå viste motsatt resultat.

Last ned rapporten som PDF

The Relationship between the JobMatchTalent Test and the NEO PI-R

Danilo Garcia, Ali Al Nima, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi, Trevor Archer

The JobMatchTalent Test and the Big Five Model of Personality

Catrin Rappe, Ali Al Nima, Alexander Jimmefors, Erica Schütz, Trevor Archer, Danilo Garcia

JobMatchTalent Scales and Manager-Rated Work Performance

Erica Schütz, Catrin Rappe, Alexander Jimmefors, Trevor Archer, Danilo Garcia, Bengt Jansson

JobMatchTalent: An instrument for work force recruitment and development

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Henrik Winge, fil. Mag og Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi

Se artikkelen

Publisert artikkel: studie om lederes egenskaper i forhold til alder

Professor Trevor Archer, Klaus Olsen, Ph.D. Bengt Jansson

Den omfattende studien av 6789 fullførte JobMatch Talent-tester er nå gjennomgått og publisert. Sammenhenger mellom alder og egenskaper ble undersøkt for personer som søkte ulike lederstillinger i privat og offentlig virksomhet.

Konklusjoner: Leders stressfølsomhet, strategiske fokus, energi og kommunikasjon var lik hos yngre og eldre ledere. Lederstilen til ledere så ut til å bli mindre oppgavefokusert og mindre fokusert på egne ambisjoner med økende alder, for i stedet å handle mer om å utvikle medarbeidere, bygge relasjoner og lagånd.

Rapporten er fagfellevurdert og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical and Experimental Psychology.

Ulike drivkrefter bak kvinners og menns ledelse

Det er svært liten forskjell på mannlig og kvinnelig ledelse, det er betydelig større forskjell mellom for eksempel yngre og eldre ledere. Det en ny studie fra Gøteborgs universitet på den DNV-anmeldte JobMatch Talent-personlighetstesten viser, er at de underliggende drivkreftene skiller seg desto mer. Innsikten kan være veiledende for rekruttering, evaluering eller å lage effektive insentivprogrammer.

Ny forskning ødelegger fordommer om kvinnelig og mannlig ledelse

En ny studie fra forskere ved Göteborgs universitet banker nå hull i flere forestillinger om hvordan kvinnelige og mannlige ledere er forskjellige. Studien undersøker åtte kjennetegn som er nært knyttet til ledelse og ledelse og resultatene viser ingen forskjeller mellom kjønnene i syv av åtte kjennetegn.

– Forskningsresultatene, som er basert på den DNV-sertifiserte rekrutteringstesten JobMatch Talent, viser en gang for alle at kjønn ikke påvirker individers egnethet eller egenskaper som leder. At mannlige ledere for eksempel ville tatt mer initiativ mens kvinnelige ledere er mer empatiske er en ren sosialt konstruert tro, sier Trevor Archer, forsker og PhD i psykologi ved Göteborgs universitet.

Les studien her

JobMatch Talent har blitt brukt i vitenskapelige studier av svensk politi

Forskere knyttet til svensk politi og Göteborgs universitet har utført ulike studier som knytter seg til ledelsen i det svenske politiet. Disse studiene er utført ved hjelp av det DNV-sertifiserte yrkespsykologiske testverktøyet JobMatch Talent.

De publiserte vitenskapelige artiklene nedenfor beskriver disse studiene og hvordan JobMatch Talent har blitt brukt til å identifisere ulike lederroller og andre forhold som er knyttet til svensk politiledelse.

«Vi valgte JobMatch Talent for studier av svensk politiledelse fordi det er en test med et veldig godt vitenskapelig grunnlag» – Trevor Archer, professor emeritus Göteborgs universitet

Journal of Forensic Science & Criminology
J Police Crim Psych
Journal of Forensic Research
Journal of Criminology and Forensic Studies