15 september 2017

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram.

– Förenklat kan man säga att kvinnornas motivation ökar när det finns möjligheter att ta risker. Att kvinnor ändå tar färre risker i sitt arbete än män är väldigt intressant, säger Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborg Universitet.

Studien är gjord av doktor Trevor Archer på Göteborgs Universitet och behandlar skillnader i vad som driver manliga och kvinnliga chefers motivation och kognition. Studien fokuserar på markörer på de områden som visar olikheter och baseras på svar från totalt 6789 chefer som gjort det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent, 4141 män och 2648 kvinnor.

– Olika inre processer leder fram till det ledarskap som utförs. Studien visar skillnader i vad som driver manliga och kvinnliga chefer både vad det gäller motivation och intellektuell förmåga. Kvinnlig kognition skiljer sig speciellt genom självmotivation, självkontroll och fokus på detaljer. För mäns del är det i stället humörstabilitet och viljestyrka som driver deras kognition.

Till skillnad från egenskaper som är markörer för kognition, kan egenskaperna som är markörer för motivation betraktas som direkta drivkrafter – alltså egenskaper som måste uppfyllas för att skapa motivation, inspiration och dynamik.

– Risktagande är den utmärkande motivationsfaktorn där vi ser störst skillnad mellan kvinnor och män. I studien ser vi ett starkt samband mellan kvinnors motivationsnivå och möjlighet att ta risker, säger Trevor Archer.

– När kvinnliga chefer löser problem kan det förväntas att de fokuserar på att få med alla detaljer, de motiveras däremot av att kunna ta risker utan att för den skull faktiskt agera på det. När en kvinnlig chef agerar har hon därför bra grepp om detaljerna.

– När en manlig chef agerar kan vi förvänta oss att han fokuserar på direkt utförande utan att nödvändigtvis tänka igenom alla detaljer i förväg. Manliga ledare arbetar mer efter metoden handla snabbt och fixa problemen på vägen.

Även om männen är mer benägna att ta risker har de helt andra motivationsfaktorer, här dominerar detaljfokus, tempo och utveckling. Men ju högre upp i ledarskapet männen kommer, ju mindre motiveras de av utveckling och fokus på detaljer. Istället är det tempo som gäller.

– Min tolkning är att männens motivation är stress, de behöver stressa för att motivera sig. Kvinnliga ledare har ofta uppfattningen att en kompetent ledare behöver vara beredd att ta risker, utan att nödvändigtvis ta dem, säger Trevor Archer.

Medan kvinnor behåller samma egenskaper under yrkeskarriären när det gäller både motivation och kognition så syns skillnader mellan yngre och äldre manliga chefer.

– Vad vi kan se förändras kvinnor inte så mycket med åldern, de har samma grundläggande egenskaper. De yngre männen är mycket jag-orienterade medan de äldre har mer lagkänsla, vilket kvinnliga chefer har redan från början.

Studien bekräftar också att skillnaderna mellan manligt och kvinnligt ledarskap är små.

– Det finns fortfarande en del fördomar i samhället om hur en chef ska vara och inte, beroende på om du är man eller kvinna. Jag hoppas att våra studier kan bidra med fakta och ta bort fördomar, säger Trevor Archer.

Läs hela studien här