4 december 2017

”Svenska polischefer brister i social kompetens”

En ny studie visar att Sveriges polischefer rankas lägre än både chefer inom näringslivet och offentlig sektor i egenskaperna tillit, tolerans och kontaktskapande. De tre egenskaperna är kopplade till människans sociala förmåga.

– Social kompetens är viktigt för ett välfungerande ledarskap. Att de här bristerna finns hos Sveriges polischefer är allvarligt, säger dr Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid NOA och en av studiens författare.

Ann-Christine Andersson Arntén

dr Ann-Christine Andersson Arntén, utredare vid Polisens Nationella operativa avdelning och en av studiens författare.

Studien analyserar ledaregenskaper hos Sveriges polischefer utifrån 1756 svar från de tre chefsgrupperna på det DNV-GL-certifierade personlighetstestet JobMatch Talent, och påvisar otillräckligheter i viktiga sociala egenskaper.

– Alla tre egenskaper är viktiga för ledarskap i allmänhet och för polisledarskap i synnerhet. Utan tillit finns heller ingen respekt, brist på tolerans leder till förutfattade meningar och kontaktskapande är A och O för ett effektivt polisarbete. Ett bristfälligt ledarskap avspeglas i det dagliga arbetet genom hela organisationen. Jag vill också poängtera att det individuellt finns kompetenta och bra ledare inom Polisen, det här handlar om organisationen och ledarskapet som en helhet.

En tidigare studie från i våras på samma analysmaterial visade även brister i de arbetsrelaterade egenskaperna stresstolerans, inre driv och företagsamhet. Resultaten från de båda rapporterna kan nu användas av Polisen både i ledarskapsutvecklingar för befintliga chefer och för att hitta kandidater som besitter rätt egenskaper i nyrekryteringar.

– Tillsammans ger de en samlad bild av vad som behöver förbättras och utvecklas i polisorganisationens ledarskap, nästa steg är att inleda utvecklingsarbetet. Om Polisen har som mål att vara en öppen och lärande organisation som banar väg för engagemang och initiativ behöver ledarskapet spegla det, Säger dr Ann-Christine Andersson Arntén.

Ann-Christin Arntén Andersson planerar ytterligare studier på polisens ledarskap. En av målsättningarna är att ta fram en komplett profil för vilka egenskaper en polischef bör besitta för att kunna utföra ett effektivt, proaktivt och positivt ledarskap.

Läs hela studien om brist på social kompetens hos Sveriges polischefer här 

Läs mer om den tidigare studien här

Fakta om studien

Studien visar att svenska polischefer brister i tre viktiga personliga egenskaper kopplade till den sociala kompetensen.

Tillit

Brist på tillit till sina kollegor och anställda gör det svårt att delegera ansvar och arbetsuppgifter, samtidigt som det ofta leder till kontrollbehov.

Tolerans

Bristande tolerans mot andra leder till förutfattande meningar och människor med förutfattade meningar agerar ofta utifrån dessa, inte minst människor i chefspositioner.

– Både tillit och tolerans är källor till respekt. Har du som chef inte respekt för dina medarbetare kommer de i sin tur brista i respekt mot medborgarna.

Kontaktskapande

Chefer som inte skapar relationer med sina anställda leder till isolerade ledarskap utan öppenhet, en faktor som enligt Ann-Christine Arntén är avgörande i just polisorganisationer.

– Hela polisyrket hänger egentligen på kontaktskapande. Att sitta i en polisbil är inte effektivt polisarbete, däremot att gå runt på gatorna och prata med folk, och när chefer inte har kontakt med medarbetarna kan det avspeglas hos poliserna i fält.