28 oktober 2020

Ny vetenskaplig rapport bekräftar: JobMatch Talent kan förutse arbetsprestation

Så som du svarar på JobMatch Talent-testet, så presterar du även i arbetslivet. Det visar en ny vetenskaplig rapport som följt 305 respektive 258 personer i två oberoende studier.

– Det här styrker ytterligare, utöver våra certifieringar, att JobMatch Talent verkligen fyller sin funktion i rekrytering, säger JobMatch Swedens vd Klaus Olsen om rapporten som publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Psychology and Behavioral Science International Journal.

Arbetet ­med rapporten inleddes redan i början av 2010-talet. Psykologen, forskaren och professor emeritus vid Göteborgs universitet, Trevor Archer, ville undersöka hur pass väl resultatet av personlighetstestet JobMatch Talent stämde överens med faktiska prestationer i arbetssammanhang.

Metoden var enkel. Genom att 2014 jämföra 305 personers JobMatch Talent-resultat med arbetsgivarnas efterföljande omdömen, samt uppföljande studier 2018 med 258 nya individers resultat, kunde forskarna peka på eventuella samband eller avvikelser.

Resultatet var överväldigande.

– Det vi kunde se var att det fanns starka samband mellan vad testtagarna svarade och hur arbetsgivarna faktiskt upplevde deras prestation. En så kallad stark positiv korrelation. Hade personer högt värde på till exempel ’driv’ eller ’agerande’ visade även arbetsgivarens omdömen i stor utsträckning på samma resultat, säger Trevor Archer.

Genom metoderna har även testerna kunnat uppvisa en hög validitet, vilket innebär att slumpen inte har styrt resultatet.

Sedan 2015 är JobMatch Talent även ett av 14 personlighetstester som är certifierade av DNV-GL för den svenska marknaden.

Klaus Olsen är vd för JobMatch Sweden.

– Det här bekräftar och stärker JobMatch Talents position som trovärdigt verktyg i samband med rekrytering. Fördelen med JobMatch Talent är att det är byggt för arbetsprestation med stöd från vetenskapliga metoder och rapporten visar att användarna kan lita på resultatet.

 

Så gjordes undersökningen:

Totalt 563 personers testresultat, indelade i två separata oberoende studiegrupper om 305 och 258 med fyra års mellanrum, jämfördes mot arbetsgivarnas omdömen.

Sammanlagt nio personlighetskriterier: aktivitet, driv, agerande, personlig utveckling, kommunikation, arbetsstruktur, beslutsfattande, tolerans samt socialt intresse sattes upp mot tre utfallsparametrar: produktivitet och motivation, kvalitet och struktur samt samarbetsförmåga.

Läs hela rapporten: Predictive Validity Estimations for the JobMatchTalent Instrument.

Certifierade tester 2020 från DNV-GL.

För mer information, vänligen kontakta:
Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden, 070-190 20 40, klaus.olsen@jobmatchtalent.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt JobMatch Sweden, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se