5 juli 2024

Vad innebär det att vara kommunikativ?

Vad är kommunikativa färdigheter?

De utåtriktade människorna är ofta de vi kallar kommunikativa, men att vara kommunikativ innebär så mycket mer än att bara vara ”pratglad”. 

Att vara kommunikativ innebär att man har förmågan att effektivt förmedla och utbyta information, tankar och känslor med andra. Det handlar inte bara om att prata och skriva tydligt, utan även om att lyssna aktivt och förstå andras perspektiv. 

Det finns två ytterligheter i kommunikation, den ena är att personen strävar efter att få andra att lyssna på sig. I den ytterligheten finns det ett behov av att ha en publik.

I den andra ytterligheten har vi personen som inte säger så mycket, men som lyssnar desto mer och som har ett genuint intresse av hur andra tänker och resonerar.

Så, vad är kommunikativ förmåga?

 1. Klarhet och tydlighet: Kunna uttrycka sig på ett sätt som är lätt att förstå, undvika otydligheter och missförstånd.
 2. Aktivt lyssnande: Vara uppmärksam på vad andra säger, ställa klargörande frågor och visa att man förstår genom att ge återkoppling.
 3. Empati: Förmågan att sätta sig in i andras situation och känslor, vilket underlättar förståelsen och samarbetsviljan.
 4. Icke-verbal kommunikation: Förstå och använda kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall och andra icke-verbala signaler för att förstärka det verbala budskapet.
 5. Anpassningsförmåga: Kunna anpassa sitt sätt att kommunicera beroende på situationen och mottagaren, till exempel genom att använda ett mer formellt språk i professionella sammanhang och ett mer avslappnat språk i privata konversationer.
 6. Feedback: Kunna ge och ta emot konstruktiv kritik på ett respektfullt och hjälpsamt sätt.
 7. Öppenhet: Vara öppen för att dela med sig av sina tankar och idéer och uppmuntra andra att göra detsamma, vilket främjar en dialog istället för en monolog.

Att vara kommunikativ är en viktig färdighet både i yrkeslivet och i personliga relationer eftersom det underlättar samarbete, problemlösning och byggandet av starka relationer.

Jobmatch Talent

När du använder Jobmatch Talent för att kartlägga en individs olika arbetsrelaterade egenskaper får du fram så mycket mer än bara hur bekväm personen är i att kommunicera. Eftersom ”kommunikativ” är en så mångfasetterad egenskap är det viktigt att ta hänsyn till alla ovan beskrivna egenskaper vid en bedömning huruvida personen är kommunikativ eller ej. 

Vad har det för fördelar att vara kommunikativ i professionella sammanhang?

 1. Effektivitet och produktivitet:
  • Tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd och fel, vilket sparar tid och resurser.
  • Bra kommunikation underlättar samarbete och koordination inom och mellan team.
 1. Relationer och nätverk:
  • Bygger starkare arbetsrelationer genom att skapa förtroende och förståelse.
  • Underlättar nätverkande och relationer med kunder, partners och andra intressenter.
 1. Ledarskap och teamarbete:
  • Förmågan att kommunicera tydligt är en nyckelfaktor för effektivt ledarskap.
  • Främjar en öppen dialog och feedback, vilket bidrar till ett bättre arbetsklimat och starkare team.
 1. Problem- och konflikthantering:
  • Hjälper till att identifiera och lösa problem snabbt genom tydlig och öppen dialog.
  • Underlättar konfliktlösning genom att skapa en förståelse för olika perspektiv och hitta gemensamma lösningar.

Sammanfattningsvis 

Att vara kommunikativ innebär att kunna uttrycka sig tydligt och lyssna aktivt, samt att förstå och använda både verbal och icke-verbal kommunikation. Det är viktigt eftersom det främjar starkare relationer, effektivt samarbete och bättre problemlösning i både personliga och professionella sammanhang. God kommunikation bidrar också till ökad självförtroende och social förståelse, vilket är avgörande för personlig utveckling och samhällsengagemang.