Information om behandling av personuppgifter JobMatch Screening

Din personliga integritet och behandlingen av dina Personuppgifter är viktig. För att du ska känna dig trygg med att registrera dina uppgifter vill vi informera dig om hur dessa behandlas.

1.0 Parter
1.1 Testtagare: Du som lämnar in dina Personuppgifter i samband med att du genomför detta JobMatch-test online.

1.2 Personuppgiftsansvarig:  Det företag/den organisation för vars räkning du gör detta JobMatch-test.

1.3 Personuppgiftsbiträde: JobMatch Sweden AB, företaget som administrerar testningen genom JobMatch online testsystem.

2.0 Bakgrund
Syftet med denna information är att du som Testtagare ska veta hur vi som Personuppgiftsbiträde behandlar dina Personuppgifter i samband med testningen.

3.0 Behandling av Personuppgifter
3.1 Personuppgiftsansvarig äger endast rätt att behandla Testtagarens lämnade Personuppgifter i relation till det syfte med vilket Testtagaren har genomfört testet.

3.2 I samband med att du fyller i dina Personuppgifter registreras det du skriver in i JobMatch online testsystem.
Dessa uppgifter kan vara namn, ålder, kontaktuppgifter, CV-data, personnummer, meddelanden.

3.3 Testsvar registreras i JobMatch online testsystem på ett sådant sätt (anonymt) att Personuppgiftsbiträdet JobMatch Sweden AB ej kan koppla dessa till dig som fysisk person.

3.4 Personuppgiftsansvarig, dvs. det företag/den organisation för vars räkning du genomför JobMatch-testet har ej tillgång till dina testsvar.

3.5 Personuppgiftsansvarig har tillgång till testresultat och äger rätt att dela dessa uppgifter med andra personer – förutsatt att det har relevans till syftet med testningen. Dessa personer är vanligen chef, rekryterande chef samt personal inom HR.

3.6 I fall att Personuppgiftsansvarig vill använda uppgifterna eller testresultatet till andra syften måste du som Testtagare först ge sitt samtycke.

3.7 Personuppgiftsansvarig ansvarar för att inte behålla dina personuppgifter längre tid än vad som är relevant för syftet med testningen. JobMatch online testsystem har funktioner som bistår Personuppgiftsansvarig att efterleva gällande regelverk EU 2016/679, GDPR.

3.8 Alla Personuppgifter lagras på krypterade serverar inom EU/ESS.

3.9 JobMatch Sweden AB, i egenskap av Personuppgiftsbiträde, behåller Testtagares testsvar i vår databas i anonymiserad form, som inte kan kopplas till Testtagare, och kan komma att använda dessa svar i forskning och framtagning av statistik.

4.0 Vilka Personuppgifter behandlas
4.1 Alla Personuppgifter som registreras och lagras i JobMatch online testsystem.
4.2 Detta kan inkludera fullständigt namn, e-postadress, personnummer, kontaktinformation, CV-information, meddelanden, kön, ålder, datum för testningen samt testsvar och testresultat.

5.0 Testtagarens rättigheter

Du har alltid rätt att ta del av Personuppgiftsansvariges dataskyddspolicy. Kontakta Personuppgiftsansvarige eller sök information på dennes hemsida, om du vill veta hur dina Personuppgifter behandlas. Följande är en sammanfattning av vad som ska gälla:

5.1 Testtagaren har rätt att närhelst avbryta testningen. Det kan dock inverka på ändamålet för testningen.
5.2 Testtagaren har rätt att begära rättelse av Personuppgifter hos Personuppgiftsansvarig.
5.3 Testtagaren har rätt att begära radering av sina Personuppgifter hos Personuppgiftsansvarig.
5.4 Testtagaren har rätt att komma med invändningar till Personuppgiftsansvarig.
5.5 Testtagaren har rätt till att få sina Personuppgifter pseudonymiserade så att det inte förekommer någon direkt koppling mellan testresultat och Testtagare.
5.6 För punkterna 5.2 – 5.5 gäller att Testtagaren kontaktar Personuppgiftsansvarig, dvs. det företag/organisation på vars anmodan Testtagaren genomför testningen.
5.7 Testtagare har rätt att ta del av sitt JobMatch-resultat med tillhörande Tolkningsguide. Detta ges automatiskt till Testtagare om inte Personuppgiftsansvarige gjort annat val. Om Testtagare inte erhåller sitt resultat automatiskt, äger Testtagaren rätt att få Testtagarens rapporter från Personuppgiftsansvarig utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från begäran.
5.8 Personuppgiftsansvarig bör senast inom en månad besvara önskemål och lämna en motivering om den inte avser att uppfylla sådana önskemål.
5.9 Begränsning: Rättigheterna omfattar inte intervjuguide eller sammanfattningar, då delgivning av dessa rapporter skulle inverka ogynnsamt på syftet med testningen och affärsavtalet mellan Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet. För mer information, se Grundläggande (63) samt Artikel 15, Den registrerades rätt till tillgång, punkt 4 i Dataskyddsförordningen EU 2016/679.

6.0 Profilering
6.1 Det kan hända att Testtagares JobMatch Screening-resultat används i automatiserad behandling, bedömning eller profilering med påföljande beslut utan personlig kontakt. Vanligen handlar detta om att dennes arbetsprofil inte stämmer tillräckligt överens med de kriterier testadministratören definierat. En möjlig konsekvens kan då vara att Testtagare inte kommer kallas till intervju. I sådana fall har Testtagare rätt till mänskligt ingripande, att framföra synpunkter samt erhålla en förklaring till det beslut som fattats, om hen så begär.