Integritets- och personuppgiftsavtal JobMatch Talent

Din personliga integritet och behandlingen av dina personuppgifter är viktig. För att du ska känna dig trygg med att registrera dina uppgifter vill vi informera dig om hur dina uppgifter behandlas.  

Avtal mellan testtagare och personuppgiftsansvariga företag/organisationer.

1.0 Parter

1.1 Testtagare: Du som lämnar in dina personuppgifter i samband med att du genomför detta JobMatch test online.

1.2 Personuppgiftsansvarig: Det företag/organisation för vars räkning du gör detta JobMatch test.

1.3 Personuppgiftsombud: JobMatch Sweden AB, företaget som administrerar testningen genom JobMatch online-testsystem.

2.0 Bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera parters rättigheter och skyldigheter i relation till registrering och behandling av personuppgifter och annan information som är insamlad i JobMatch onlinetestsystem. Detta för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som följer av Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).

3.0 Behandling av personuppgifter

3.1 Personuppgiftsansvarig äger endast rätt att behandla testtagarens lämnade personuppgifter i relation till det syfte med vilket testtagaren har genomfört testet.

3.2 I samband med att Personuppgiftsansvarig skickar testlänk till testtagare registreras förnamn och begynnelsebokstaven i efternamnet i JobMatch online testsystem. E-postadress registreras inför utskick av testlänk och raderas i samband med att testtagare skickar in ifyllda testfrågor.

3.3 Testsvar registreras i JobMatch online testsystem på ett sådant sätt (anonymt) att Personuppgiftsombudet JobMatch Sweden AB inte kan koppla dessa till dig som fysisk person.

3.4 Personuppgiftsansvarig, dvs. det företag/den organisation för vars räkning du genomför JobMatch testet har ej tillgång till dina testsvar. 3.5 Personuppgiftsansvarig har tillgång till testresultat och äger rätt att dela dessa uppgifter med andra personer – förutsatt att det har relevans till syftet med testningen. Dessa personer är vanligen chef, rekryterande chef samt personal inom HR.

3.6 I fall att personuppgiftsansvarig vill använda uppgifterna eller testresultatet till andra syften måste du som testtagare först ge ditt samtycke.

3.7 JobMatch online testsystem anonymiserar automatiskt dina kontaktuppgifter så fort du skickat in dina testsvar. De enda personuppgifter som registreras i systemet är ditt förnamn och begynnelsebokstaven i ditt efternamn, alternativt att den som administrerar testningen från början ger dig en pseudonym (oftast en siffer- och bokstavskod) samt kön och ålder.

3.8 Alla personuppgifter lagras på krypterade serverar inom EU/ESS.

3.9 JobMatch Sweden AB, i egenskap av personuppgiftsbiträde, behåller testtagares testsvar i vår databas i anonymiserad form, som inte kan kopplas till testtagare, och kan komma att använda dessa svar i forskning och framtagning av statistik.

4.0 Vilka personuppgifter täcker detta avtal.

4.1 Alla personuppgifter som registreras och lagras i JobMatch online testsystem.

4.2 Detta kan inkludera förnamn, efternamnets begynnelsebokstav, kön, ålder, testsvar och testresultat.

5.0 Testtagarens rättigheter

5.1 Testtagaren har rätt att inte godkänna detta avtal eller närhelst avbryta testningen. Det kan dock inverka på ändamålet för testningen.

5.2 Testtagaren har rätt att när som helst återkalla sitt godkännande av avtalet.

5.3 Testtagaren har rätt att begära rättelse av personuppgifter hos personuppgiftsansvarig

5.4 Testtagaren har rätt att begära radering av sina personuppgifter hos personuppgiftsansvarig

5.5 Testtagaren har rätt att komma med invändningar till personuppgiftsansvarig

5.6 Testtagaren har rätt till att få sina personuppgifter pseudonymiserade så att det inte förekommer någon direkt koppling mellan testresultat och testtagare.

5.7 För punkterna 5.2 –  5.6 gäller att testtagaren kontaktar personuppgiftsansvarig, dvs. det företag/organisation på vars anmodan testtagaren genomför testningen.

5.8 Testtagare har rätt att ta del av sitt JobMatch Talent-resultat. Detta kan av testtagaren hämtas via länk som angetts i e-postmeddelande till testtagaren inför testningen. Skulle denna länk saknas äger testtagaren rätt att få rapporterna Personlig arbetsstil och Tolkningsguide från personuppgiftsansvarig utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från begäran. Du måste dock kunna uppge ditt test-ID (se mejl med testlänk) så att personuppgiftsansvarig kan identifiera ditt resultat.

5.9 Personuppgiftsansvarig bör senast inom en månad besvara önskemål och lämna en motivering om den inte avser att uppfylla sådana önskemål.

5.10 Begränsning: Rättigheterna omfattar inte referensguide, intervjuguide eller sammanfattningar, då delgivning av dessa rapporter skulle inverka ogynnsamt på syftet med testningen och affärsavtalet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet. För mer information, se Grundläggande (63) samt Artikel 15, Den registrerades rätt till tillgång, punkt 4 i Dataskyddsförordningen EU 2016/679.

6.0 Profilering

6.1 Som testtagare godkänner du att profilering kan komma att ske. Det är dock inte brukligt att testtagares JobMatch-resultat används i automatiserad behandling, bedömning eller profilering med påföljande beslut utan personlig kontakt. För att invända eller bestrida sådana beslut, om de ändå skulle ske, har testtagare rätt att vända sig till personuppgiftsansvarig och framföra sina synpunkter samt erhålla en förklaring till det beslut som fattats.

7.0 Lagval och jurisdiktion m.m.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt.

Avtalet är skickat till testtagare via e-post och sparas som dokumentation i JobMatch online testsystem.