Information om behandling av Personuppgifter JobMatch Talent

Din personliga integritet och behandlingen av dina Personuppgifter är viktig. För att du ska känna dig trygg med att registrera dina uppgifter vill vi informera dig om hur dessa behandlas.

1.0 Parter
1.1 Testtagare: Du som lämnar in dina Personuppgifter i samband med att du genomför detta JobMatch-test online.

1.2 Personuppgiftsansvarig: Det företag/organisation för vars räkning du gör detta JobMatch-test.

1.3 Personuppgiftsbiträde: JobMatch Sweden AB, företaget som administrerar testningen genom JobMatch online-testsystem.

2.0 Bakgrund
Syftet med denna information är att du som Testtagare ska veta hur vi som Personuppgiftsbiträde behandlar dina Personuppgifter i samband med testningen.

3.0 Behandling av Personuppgifter
3.1 Personuppgiftsansvarig äger endast rätt att behandla Testtagarens lämnade Personuppgifter i relation till det syfte med vilket Testtagaren har genomfört testet.

3.2 I samband med att Personuppgiftsansvarig skickar testlänk till Testtagare registreras dennes namn, eller given pseudonym i JobMatch online testsystem. E-postadress och eventuellt mobilnummer registreras inför utskick av testlänk och pseudonymiseras i samband med att Testtagare skickar in ifyllda testfrågor.

3.3 Testsvar registreras i JobMatch online testsystem på ett sådant sätt att Personuppgiftsansvarig, dvs. den organisation för vars räkning du genomför testningen ej har tillgång till dina svar.

3.4 Personuppgiftsansvarig har tillgång till testresultat och äger rätt att dela dessa uppgifter med andra personer – förutsatt att det har relevans till syftet med testningen. Dessa personer är vanligen chef, rekryterande chef samt personal inom HR.

3.5 I fall att Personuppgiftsansvarig vill använda uppgifterna eller testresultatet till andra syften måste du som Testtagare först ge ditt samtycke.

3.6 JobMatch online testsystem pseudonymiserar automatiskt dina kontaktuppgifter så fort du skickat in dina testsvar. De Personuppgifter som registreras i systemet är ditt namn, alternativt att den som administrerar testningen från början ger dig en pseudonym (oftast en siffer- och bokstavskod) samt kön och ålder, om du delat den informationen.

3.7 Alla Personuppgifter lagras på krypterade serverar inom EU/ESS.

3.8 JobMatch Sweden AB, i egenskap av Personuppgiftsbiträde, behåller Testtagares testsvar i vår databas i pseudonymiserad eller anonymiserad form, och kan komma att använda dessa svar i forskning och framtagning av statistik. Testsvar är under dessa omständigheter alltid anonymiserade och utan någon koppling till fysiska personer.

4.0 Vilka Personuppgifter behandlas.
4.1 Alla Personuppgifter som registreras och lagras i JobMatch online testsystem.
4.2 Detta kan inkludera namn, kön, ålder, testsvar och testresultat.

5.0 Testtagarens rättigheter

Du har alltid rätt att ta del av Personuppgiftsansvariges dataskyddspolicy. Kontakta Personuppgiftsansvarige eller sök information på dennes hemsida, om du vill veta hur dina Personuppgifter behandlas. Följande är en sammanfattning av vad som ska gälla:

5.1 Testtagaren har rätt att närhelst avbryta testningen. Det kan dock inverka på ändamålet för testningen.
5.2 Testtagaren har rätt att begära rättelse av Personuppgifter hos Personuppgiftsansvarig.
5.3 Testtagaren har rätt att begära radering av sina Personuppgifter hos Personuppgiftsansvarig.
5.4 Testtagaren har rätt att komma med invändningar till Personuppgiftsansvarig.
5.5 Testtagaren har rätt att få sina Personuppgifter pseudonymiserade så att det inte förekommer någon direkt koppling mellan testresultat och Testtagare.
5.6 För punkterna 5.2 – 5.5 gäller att Testtagaren kontaktar Personuppgiftsansvarig, dvs. det företag/organisation på vars anmodan Testtagaren genomför testningen.
5.7 Testtagare har rätt att ta del av sitt JobMatch Talent-resultat. Detta kan av Testtagaren hämtas via länk som angetts i e-postmeddelande till Testtagaren inför testningen. Skulle denna länk saknas äger Testtagaren rätt att få Testtagarens rapporter från Personuppgiftsansvarig utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från begäran. Du måste dock kunna uppge ditt test-ID (se mejl med testlänk) så att Personuppgiftsansvarig kan identifiera ditt resultat.
5.8 Personuppgiftsansvarig bör senast inom en månad besvara önskemål och lämna en motivering om den inte avser att uppfylla sådana önskemål.
5.9 Begränsning: Rättigheterna omfattar inte referensguide, intervjuguide eller sammanfattningar, då delgivning av dessa rapporter skulle inverka ogynnsamt på syftet med testningen och affärsavtalet mellan Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet. För mer information, se Grundläggande (63) samt Artikel 15, Den registrerades rätt till tillgång, punkt 4 i Dataskyddsförordningen EU 2016/679.

6.0 Profilering
6.1 Som Testtagare godkänner du att profilering kan komma att ske. Det är dock inte brukligt att Testtagares JobMatch Talent-resultat används i automatiserad behandling, bedömning eller profilering med påföljande beslut utan personlig kontakt. För att invända eller bestrida sådana beslut, om de ändå skulle ske, har Testtagare rätt att vända sig till Personuppgiftsansvarig och framföra sina synpunkter samt erhålla en förklaring till det beslut som fattats.