Vetenskaplig översikt

JobMatch Talent och JobMatch LogiQ är granskade och certifierade av DNV, Det Norske Veritas, enligt EFPAs nya bedömningsmodell. Certifieringen gäller rekrytering, selektering och utveckling.

Våra tester har sålunda genomgått en noggrann genomlysning avseende giltighet, reliabilitet och andra psykometriska faktorer och har fått validerat att testerna lever upp till de omfattande krav som EFPA ställer på psykologiska tester för prediktering av arbetsprestation och utveckling av medarbetare.

Vetenskapliga studier

Tillsammans med forskare knutna till Göteborgs Universitet har vi genomfört olika psykometriska och vetenskapliga studier om JobMatch Talent och JobMatch LogiQ och tagit fram detaljerad vetenskaplig dokumentation om validitet och reliabilitet samt genomfört andra viktiga statistiska studier, som även har publicerats som vetenskapliga artiklar.

JobMatch Talent: Artiklar och vetenskapliga studier
JobMatch LogiQ: Artiklar och vetenskapliga studier

Citat

“Utifrån de studier jag har medverkat i kan jag starkt rekommendera JobMatch Talent–instrumentet som ett test med god validitet vad gäller att förutsäga arbetsrelaterade prestationer och beteenden”

Trevor Archer
Professor vid Göteborgs Universitet, Psykologiska Institutionen

“Den prediktiva validitet hos JobMatch Talent (JMTs förmåga att förutsäga arbetsbeteende och prestation) bedöms som god. De erhållna värdena i min analys kunde jämföras med en omfattande internationell analys och bedöms som mycket höga värden.”

Bengt Jansson
fil.dr i psykolog vid Göteborgs universitet, Psykologiska Institutionen
Hans forskningsintressen är inriktade på psykologisk bedömning av personlighetsdrag och tillhörande beteende och om psykometri. Bengt Jansson har även arbetat för STP som testgranskare och som examinator för certifiering av testanvändare.

Snabbfakta om JobMatch Talent

JobMatch Talent är ett evidensbaserat arbetspsykologiskt test avsett att användas i rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare. Det utförs ca 40 000 tester per år.

JobMatch Talent består av 200 frågor som tar ca 45 minuter att besvara via webben. Testet administreras genom det webbaserade JobMatch Center.

Med JobMatch Talent-testets 30 olika mätområden har du all viktig information om en persons arbetsmässiga egenskaper samlad på ett och samma ställe. Skall du rekrytera, utveckla chefer eller medarbetare, ha medarbetarsamtal, coacha, karriärväxla eller sätta samman team kan du ta fram relevanta rapporter för varje ändamål.

Teoretisk bakgrund

JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Testet är inte begränsat till någon specifik psykologisk teori såsom t.ex. Jung, DISC eller Big-five. JobMatch Talent är uppbyggt utifrån en multiteoretisk modell som förenar delar av olika teorier och omfattar de egenskaper som har störst inflytande på arbetsprestation. Många av JobMatch Talents egenskaper finner du därför i andra tester, som exempelvis NEOPI-R, 16 PF, OPQ32 och DISC, men i JMT i ett mer arbetsrelaterat sammanhang. Jämförelsestudier med NEO PI-R-testet visar att JobMatch Talent har starka samband med femfaktor-modellen.

Kort om JobMatch Talents bakgrund och uppbyggnad

JobMatch Talent utvecklades under perioden 1995-2000 i ett samarbete mellan en dansk/svensk expertpanel inom HR och ledarskap, där fokus har varit att ta fram ett praktiskt testverktyg som är lätt att använda och som mäter de viktigaste arbetsrelaterade egenskaperna hos testtagaren – även sådana egenskaper som annars kan vara svåra att få fram genom enbart intervju eller i medarbetarsamtal.

JobMatch Talent –resultatet visar 10 huvudegenskaper och 30 underliggande egenskaper, samt ett resultatindex som ger en bild av tillförlitligheten i resultatet som helhet.

I det grafiska upplägget har vi försökt skapa en så pedagogisk och funktionell design som möjligt. Uppgiften var att kunna kombinera 30 underskalor och 10 huvudskalor till en överskådlig grafisk bild.

Vi har här inspirerats av många olika testverktyg och vill speciellt tacka Taylor Johnson Temperament Analysis (T-JTA) för att vara den främsta inspiratören till vår grafiska testdesign.