Ett urval av vetenskapliga artiklar

För dig som vill gå in på djupet i vetenskapliga studier av JobMatch Talent har du här möjligheten att läsa om de viktigaste studierna som är genomförda. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare dokumentation.

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram. – Förenklat kan… Läs mer

Ladda ner rapporten som PDF

Rekrytera för framtida prestationer: Chefsnivåer och personliga egenskaper

Catrin Rappe

Att känna till vilka personliga egenskaper som bör eftersökas för olika chefsnivåer kan minska risken för felrekrytering. Syftet med studien var att se om sökande till olika chefsnivåer (lägsta, mellersta och högsta) inom privat sektor visade skillnader i personliga egenskaper, samt om egenskaperna följde chefsnivåerna.

Resultatet visade på signifikanta skillnader i personliga egenskaper mellan chefsnivåerna. De som sökt de högsta eller de lägsta chefsnivåerna hade signifikant högre medelvärden på JobMatchTalent-skalorna om utåtriktning och öppenhet och signifikant lägra medelvärden på skalorna om vänlighet och målinriktning. Sökande till de mellersta chefsnivåerna visade motsatt resultat.

The Relationship between the JobMatchTalent Test and the NEO PI-R

Danilo Garcia, Ali Al Nima, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi, Trevor Archer

The JobMatchTalent Test and the Big Five Model of Personality

Catrin Rappe, Ali Al Nima, Alexander Jimmefors, Erica Schütz, Trevor Archer, Danilo Garcia

JobMatchTalent Scales and Manager-Rated Work Performance

Erica Schütz, Catrin Rappe, Alexander Jimmefors, Trevor Archer, Danilo Garcia, Bengt Jansson

JobMatchTalent: An instrument for work force recruitment and development

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Henrik Winge, fil. Mag och Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi

Visa artikeln

Publicerad artikel: studie om chefers egenskaper i relation till ålder

Professor Trevor Archer, Klaus Olsen, Fil dr. Bengt Jansson

Den omfattande studien av 6789 genomförda JobMatch Talent-tester har nu granskats och publicerats. Samband mellan ålder och attribut undersöktes för individer som sökt olika chefspositioner inom privat och offentlig verksamhet.

Slutsatser: Chefernas stresskänslighet, strategiska fokus, energi och kommunikation var likartad hos yngre och äldre ledare. Ledarstilen hos chefer föreföll att med ökad ålder bli mindre uppgiftsfokuserad och mindre inriktad på egna ambitioner, för att i stället handla mer om att utveckla medarbetare, bygga relationer och laganda.

Rapporten är granskad och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Psychology.

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på det DNV granskade personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram.

Ny forskning river fördomar om kvinnligt och manligt ledarskap

En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet slår nu hål på flera föreställningar om hur kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt. Studien undersöker åtta egenskaper tätt förknippade med chefs- och ledarskap och resultaten visar inga skillnader mellan könen i sju av åtta egenskaper.

– Forskningsresultaten, som är baserat på det DNV certifierade rekryteringstest JobMatch Talent, visar en gång för alla att kön inte påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef. Att manliga chefer exempelvis skulle ta fler initiativ medan kvinnliga är mer inkännande är enbart socialt konstruerade föreställningar, säger Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

JobMatch Talent har använts i vetenskapliga studier av svensk polis.

Forskare knutna till den svenska polisen och Göteborgs universitet har genomfört olika studier som relaterar till den svenska polisens ledarskap. Dessa studier har genomförts med användning av det DNV-certifierade arbetspsykologiska testverktyget JobMatch Talent.

Nedanstående publicerade vetenskapliga artiklar beskriver dessa studier och hur man har använt JobMatch Talent för att identifiera olika ledarroller och andra förhållanden som relaterar till svensk polisledning.

”Vi valde JobMatch Talent för studierna av den svenska polisledningen eftersom det är ett test med mycket god vetenskaplig grund” – Trevor Archer, professor emeritus Göteborgs universitet

Journal of Forensic Science & Criminology
J Police Crim Psych
Journal of Forensic Research
Journal of Criminology and Forensic Studies