Ett urval av vetenskapliga rapporter

För dig som vill gå in på djupet i vetenskapliga studier av JobMatch Talent har du här möjligheten att läsa om de viktigaste studierna som är genomförda. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare dokumentation.

JobMatch Talents prediktiva validitet

Psychology and Behavioral Science, International Journal har publicerat en studie om JobMatch Talents (JMT) prediktiva validitet. Studien visar att JobMatch Talents prediktiva validitet – alltså testets förmåga att prediktera/förutse arbetsprestation ligger långt över vad andra psykologiska tester har dokumenterat.

Professor emeritus, Trevor Archer från Göteborgs universitet, menar att den prediktiva validiteten är den viktigaste faktorn för ett test som används inom rekrytering och HR.

Studien visar att man kan sammanfatta JobMatch Talents prediktiva validitet till .64 vilket är ett mycket högt värde. Professor Trevor Archer menar att detta troligen beror på att JMT-testet är specifikt utvecklat för att prediktera arbetsprestation.

Läs hela studien Direktlänk till artikeln

Passivt och oengagerat ledarskap dominerar hos Sveriges polischefer

En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet har identifierat vilka ledarskapsstilar och egenskaper som är vanligast hos Sveriges polischefer. De dominerande egenskaperna är bland annat passivitet och stresskänslighet.

– Chefskapet är viktigt för vilken organisation eller vilket företag som helst, men för polisväsendet är det i det närmaste avgörande. Chefer med de ledarskapsstilar som vi identifierat har ingenting att göra i rollen som polischef, det kan vara direkt skadligt för organisationen, säger Trevor Archer, doktor och seniorforskare i psykologi vid Göteborgs universitet.

Ladda ner rapporten som PDF

”Svenska polischefer brister i social kompetens”

En ny studie visar att Sveriges polischefer rankas lägre än både chefer inom näringslivet och offentlig sektor i egenskaperna tillit, tolerans och kontaktskapande. De tre egenskaperna är kopplade till människans sociala förmåga. – Social kompetens är viktigt för ett välfungerande ledarskap. Att de här bristerna finns hos Sveriges polischefer är allvarligt, säger dr Ann-Christine Andersson… Läs mer

Ladda ner rapporten som PDF

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram. – Förenklat kan… Läs mer

Ladda ner rapporten som PDF

Validitet

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet.

Kort översikt av vetenskapliga grunder för Trevor Archers rekommendation av JobMatch Talent. (Trevor, 2013)

Studie av JobMatchTalents prediktiva validitet

Bertil Mårdberg, PhD, Professor emeritus Bertil Mårdberg har tidigare agerat som professor i psykometrik vid Universitetet i Bergen, Norge och som professor i ledarskapspsykologi vid FörsvarsHögskolan. Ett arbetspsykologiskt testinstrument, som används till att bedöma kandidater i rekrytering, bör ha en faktisk dokumenterad prognosförmåga inom arbetsrelaterade beteenden och prestation. I denna studie undersöker Bertil Mårdberg JobMatchTalents faktiska förmåga att förutsäga arbetsprestationer i en rekryteringssituation. Studien visar att JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att prediktera arbetsprestationer i rekryteringssituationer. Här redovisar han tre värden för prediktiv validitet. R-koefficienter: 0.54, 0.70, 0.66. Medelvärdet för den prediktiva validiteten blir då 0.63. Genom att ha jämfört validitetsvärdena med internationella studier bedöms det att JobMatchTalents prediktorer har mycket höga värden.

Reliabilitet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi, Göteborgs universitet.

Beskriver en test-reteststudie som dokumenterar JobMatch Talents reliabilitet. Genomsnittskorrelationen av studierna visar ett korrelationsvärde på 0.68 – 0.86 vilket är högt. Detta betyder att JobMatch-resultaten är stabila på såväl lång sikt som kort sikt. (Jansson, 2013)

Kriterievaliditet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi; Göteborgs universitet och Henrik Winge, fil. mag.

Beskrivning av en chefskattningsstudie (Supervisor Rating), där chefer värderade testtagares arbetssätt och prestation inom 11 olika områden, oberoende av medarbetarens JobMatch-resultat. Studien visar att det finns klara och logiska samband mellan chefernas värdering och JobMatch-resultaten. (Jansson & Winge 2013)

Konvergent validitet

Klaus Olsen och Henrik Winge, fil. mag.

I rapporten diskuteras konvergent och diskriminant validitet mellan begreppen i JobMatch Talent respektive NEO PI-R-testet. Författarna drar slutsatsen att det föreligger begreppsmässigt logiska samband mellan JobMatch Talent och NEO PI-R (Olsen & Winge 2013).

Prediktiv validitet

Klaus Olsen

Prediktiv validitet är den kanske viktigaste sortens validitet hos ett test som används vid rekrytering. I denna studie undersöks om JobMatch Talent faktiskt kan förutse (predicera) arbetsrelaterat beteende och hur denna förutsägelse kan relateras till liknande vetenskapliga studier.

Begreppsvaliditet

Konvergerande och diskriminantanalysisk validitet mellan JobMatchTalent och NEO PI-R testet.

Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi; Ali Al Nima, fil. mag. i psykologi; Trevor Archer, professor i psykologi, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi.

2013 genomfördes en omfattande studie tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet. 390 personer gjorde både JobMatch Talent och NEO PI-R-testet.

En korrelationsanalys genomfördes och resultatet visade att huvudparten av JobMatchTalent-skalorna hade logiska (vad som i artikeln betecknas som konvergenta) samband. Författarna fann att JobMatchTalent visade god begreppsmässig validitet (vad som betecknas som konvergent och diskriminant validitet i artikeln).

Artikeln är granskad och publicerad i den vetenskapliga tidningen PLOS ONE.
Visa artiklen
Ladda ner artiklen som PDF

Begreppsvaliditet

Eva Langvik, Psykologiskt institut, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Begreppsvaliditet är ett tests förmåga att faktiskt mäta det psykologiska begrepp som det har konstruerats för att mäta. Det har genomförts två korrelationsstudier av sambanden mellan JobMatch och ett av de mest utforskade tester som överhuvudtaget finns: NEO PI-R-testet.

Första studien genomfördes 2005 i samarbete med professor Hilmar Nordvik och psykolog Eva Langvik från Norges tekniska naturvetenskapliga universitet (NTNU). Studien indikerar att JobMatch Talent har god begreppsvaliditet. (Langvik 2005).

Ny vetenskaplig studie om JobMatch Talent (JMT) begrepps validitet.

Forskare som är tätt knutna till Göteborgs universitet, har under våren 2018 genomfört nya vetenskapliga studier av det DNV certifierade JobMatch Talent-testet. Studien har nu granskats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Psychology.

Ladda ner rapporten som PDF

Rekrytera för framtida prestationer: Chefsnivåer och personliga egenskaper

Catrin Rappe

Att känna till vilka personliga egenskaper som bör eftersökas för olika chefsnivåer kan minska risken för felrekrytering. Syftet med studien var att se om sökande till olika chefsnivåer (lägsta, mellersta och högsta) inom privat sektor visade skillnader i personliga egenskaper, samt om egenskaperna följde chefsnivåerna.

Resultatet visade på signifikanta skillnader i personliga egenskaper mellan chefsnivåerna. De som sökt de högsta eller de lägsta chefsnivåerna hade signifikant högre medelvärden på JobMatchTalent-skalorna om utåtriktning och öppenhet och signifikant lägra medelvärden på skalorna om vänlighet och målinriktning. Sökande till de mellersta chefsnivåerna visade motsatt resultat.

Begreppsvaliditet med Explorativ faktor analys

Bengt Jansson

Under 2014 genomfördes en studie av JobMatch Talents begreppsvaliditet med explorativ faktoranalys (Jansson, 2014), baserat på en normgrupp (N=12650). I studien tas 8 explorativa faktorer fram, som analyseras i relation till JobMatch Talent teoretiska modell på 10 faktorer. Studien konkluderar att den explorativa, så väl som den teoretiska, modellen av JobMatch Talent har god begreppsvaliditet.

The Relationship between the JobMatchTalent Test and the NEO PI-R

Danilo Garcia, Ali Al Nima, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi, Trevor Archer

The JobMatchTalent Test and the Big Five Model of Personality

Catrin Rappe, Ali Al Nima, Alexander Jimmefors, Erica Schütz, Trevor Archer, Danilo Garcia

JobMatchTalent Scales and Manager-Rated Work Performance

Erica Schütz, Catrin Rappe, Alexander Jimmefors, Trevor Archer, Danilo Garcia, Bengt Jansson

JobMatchTalent: An instrument for work force recruitment and development

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Henrik Winge, fil. Mag och Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi
Visa artiklen

Publicerad artikel: studie om chefers egenskaper i relation till ålder

Professor Trevor Archer, Klaus Olsen, Fil dr. Bengt Jansson

Den omfattande studien av 6789 genomförda JobMatch Talent-tester har nu granskats och publicerats. Samband mellan ålder och attribut undersöktes för individer som sökt olika chefspositioner inom privat och offentlig verksamhet.

Slutsatser: Chefernas stresskänslighet, strategiska fokus, energi och kommunikation var likartad hos yngre och äldre ledare. Ledarstilen hos chefer föreföll att med ökad ålder bli mindre uppgiftsfokuserad och mindre inriktad på egna ambitioner, för att i stället handla mer om att utveckla medarbetare, bygga relationer och laganda.

Rapporten är granskad och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Psychology.

Olika drivkrafter bakom kvinnors och mäns ledarskap

Det skiljer mycket litet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, det är betydligt större skillnad på exempelvis yngre och äldre chefer. Vad en ny studie från Göteborgs Universitet på det DNV granskade personlighetstesten JobMatch Talent visar är att de bakomliggande drivkrafterna skiljer desto mer. Insikterna kan vara vägledande för rekrytering, utvärdering eller att skapa fungerande incitamentsprogram.

Forskningsprojektet som hjälper polisen utveckla bättre ledarskap

För att utveckla Sveriges polisorganisation har utvärderingsfunktionen hos Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, sedan 2012 genomfört flera delstudier om ledarskapsegenskaper hos svenska polischefer. I den senaste studien mäts tre viktiga ledaregenskaper hos svenska polischefer – stresstolerans, inre driv och företagsamhet, genom att analysera svar som polischeferna gett på det DNV certifierade personlighetstestet JobMatch Talent.

Ny forskning river fördomar om kvinnligt och manligt ledarskap

En ny studie från forskare vid Göteborgs universitet slår nu hål på flera föreställningar om hur kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt. Studien undersöker åtta egenskaper tätt förknippade med chefs- och ledarskap och resultaten visar inga skillnader mellan könen i sju av åtta egenskaper.

– Forskningsresultaten, som är baserat på det DNV certifierade rekryteringstest JobMatch Talent, visar en gång för alla att kön inte påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef. Att manliga chefer exempelvis skulle ta fler initiativ medan kvinnliga är mer inkännande är enbart socialt konstruerade föreställningar, säger Trevor Archer, forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.