JobMatch Talent studier

För dig som vill gå in på djupet i vetenskapliga studier av JobMatch Talent har du här möjligheten att läsa om de viktigaste studierna som är genomförda. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare dokumentation.

JobMatch Talents prediktiva validitet

Psychology and Behavioral Science, International Journal har publicerat en studie om JobMatch Talents (JMT) prediktiva validitet. Studien visar att JobMatch Talents prediktiva validitet – alltså testets förmåga att prediktera/förutse arbetsprestation ligger långt över vad andra psykologiska tester har dokumenterat.

Professor emeritus, Trevor Archer från Göteborgs universitet, menar att den prediktiva validiteten är den viktigaste faktorn för ett test som används inom rekrytering och HR.

Studien visar att man kan sammanfatta JobMatch Talents prediktiva validitet till .63 vilket är ett mycket högt värde. Professor Trevor Archer menar att detta troligen beror på att JMT-testet är specifikt utvecklat för att prediktera arbetsprestation.

Läs hela studien Direktlänk till artikeln

Validitet

Trevor Archer, professor i psykologi, Göteborgs universitet.

Kort översikt av vetenskapliga grunder för Trevor Archers rekommendation av JobMatch Talent. (Trevor, 2013)

Studie av JobMatchTalents prediktiva validitet

Bertil Mårdberg, PhD, Professor emeritus Bertil Mårdberg har tidigare agerat som professor i psykometrik vid Universitetet i Bergen, Norge och som professor i ledarskapspsykologi vid FörsvarsHögskolan. Ett arbetspsykologiskt testinstrument, som används till att bedöma kandidater i rekrytering, bör ha en faktisk dokumenterad prognosförmåga inom arbetsrelaterade beteenden och prestation. I denna studie undersöker Bertil Mårdberg JobMatchTalents faktiska förmåga att förutsäga arbetsprestationer i en rekryteringssituation. Studien visar att JobMatchTalent har en mycket bra förmåga att prediktera arbetsprestationer i rekryteringssituationer. Här redovisar han tre värden för prediktiv validitet. R-koefficienter: 0.54, 0.70, 0.66. Medelvärdet för den prediktiva validiteten blir då 0.63. Genom att ha jämfört validitetsvärdena med internationella studier bedöms det att JobMatchTalents prediktorer har mycket höga värden.

Reliabilitet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi, Göteborgs universitet.

Beskriver en test-reteststudie som dokumenterar JobMatch Talents reliabilitet. Genomsnittskorrelationen av studierna visar ett korrelationsvärde på 0.68 – 0.86 vilket är högt. Detta betyder att JobMatch-resultaten är stabila på såväl lång sikt som kort sikt. (Jansson, 2013)

Kriterievaliditet

Bengt Jansson, fil. dr. i psykologi; Göteborgs universitet och Henrik Winge, fil. mag.

Beskrivning av en chefskattningsstudie (Supervisor Rating), där chefer värderade testtagares arbetssätt och prestation inom 11 olika områden, oberoende av medarbetarens JobMatch-resultat. Studien visar att det finns klara och logiska samband mellan chefernas värdering och JobMatch-resultaten. (Jansson & Winge 2013)

Konvergent validitet

Klaus Olsen och Henrik Winge, fil. mag.

I rapporten diskuteras konvergent och diskriminant validitet mellan begreppen i JobMatch Talent respektive NEO PI-R-testet. Författarna drar slutsatsen att det föreligger begreppsmässigt logiska samband mellan JobMatch Talent och NEO PI-R (Olsen & Winge 2013).

Prediktiv validitet

Klaus Olsen

Prediktiv validitet är den kanske viktigaste sortens validitet hos ett test som används vid rekrytering. I denna studie undersöks om JobMatch Talent faktiskt kan förutse (predicera) arbetsrelaterat beteende och hur denna förutsägelse kan relateras till liknande vetenskapliga studier.

Begreppsvaliditet

Konvergerande och diskriminantanalysisk validitet mellan JobMatchTalent och NEO PI-R testet.

Danilo Garcia, fil. dr. i psykologi; Ali Al Nima, fil. mag. i psykologi; Trevor Archer, professor i psykologi, Catrin Rappe, Max Rapp Ricciardi.

2013 genomfördes en omfattande studie tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet. 390 personer gjorde både JobMatch Talent och NEO PI-R-testet.

En korrelationsanalys genomfördes och resultatet visade att huvudparten av JobMatchTalent-skalorna hade logiska (vad som i artikeln betecknas som konvergenta) samband. Författarna fann att JobMatchTalent visade god begreppsmässig validitet (vad som betecknas som konvergent och diskriminant validitet i artikeln).

Artikeln är granskad och publicerad i den vetenskapliga tidningen PLOS ONE.
Visa artiklen
Ladda ner artiklen som PDF

Begreppsvaliditet

Eva Langvik, Psykologiskt institut, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Begreppsvaliditet är ett tests förmåga att faktiskt mäta det psykologiska begrepp som det har konstruerats för att mäta. Det har genomförts två korrelationsstudier av sambanden mellan JobMatch och ett av de mest utforskade tester som överhuvudtaget finns: NEO PI-R-testet.

Första studien genomfördes 2005 i samarbete med professor Hilmar Nordvik och psykolog Eva Langvik från Norges tekniska naturvetenskapliga universitet (NTNU). Studien indikerar att JobMatch Talent har god begreppsvaliditet. (Langvik 2005).

Ny vetenskaplig studie om JobMatch Talent (JMT) begrepps validitet.

Forskare som är tätt knutna till Göteborgs universitet, har under våren 2018 genomfört nya vetenskapliga studier av det DNV certifierade JobMatch Talent-testet. Studien har nu granskats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Psychology.

Ladda ner rapporten som PDF

Begreppsvaliditet med Explorativ faktor analys

Bengt Jansson

Under 2014 genomfördes en studie av JobMatch Talents begreppsvaliditet med explorativ faktoranalys (Jansson, 2014), baserat på en normgrupp (N=12650). I studien tas 8 explorativa faktorer fram, som analyseras i relation till JobMatch Talent teoretiska modell på 10 faktorer. Studien konkluderar att den explorativa, så väl som den teoretiska, modellen av JobMatch Talent har god begreppsvaliditet.